Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Tekstovi Intervju Koalicija za Rekom ulazi u fazu zagovaranja

Koalicija za Rekom ulazi u fazu zagovaranja

Intervju sa Borkom Rudi?, generalnom sekretarkom Udruženja BH novinari

Borka Rudi?, generalna sekretarka Udruženja BH novinari

Nakon provedenih konsultacija i prikupljenih 540 hiljada potpisa podrške, Koalicija za Rekom, najmasovnija inicijativa za utvr?ivanje istine o ratnim stradanjima na prostoru bivše Jugoslavije u periodu 1991-2001.,  ušla je u proces zagovaranja za institucionalizaciju osnivanja Regionalne komisije za utvr?ivanje ?injenica o ratnim zlo?inima na podru?ju bivše Jugoslavije.

 

PAN RADIO: Još krajem juna ?lanu Predsjedništva BiH Željku Komši?u predat je Predlog statuta Regionalne komisije? Ima li povratnih informacija?

BORKA RUDI?: Još nema povratnih informacija u smislu razmatranja Statuta od strane sve trojice  ?lanova Predsjedništva BiH. Na sastanku koji smo imali u junu sa ?lanom Predsjedništva Željkom Komši?em, on je obe?ao da ?e ostale ?lanove Predsjedništva upoznati sa  prijedlogom Statuta i da ?e nas izvijestiti o tome  kakvi su njihovi stavovi.  U ovom trenutku mi pripremamo plan zagovaranja  za osnivanje Koalicije za Rekom  za podru?je cijele BiH koji ?e uklju?ivati ponovne sastanke  sa ?lanovima predsjedništva BiH, sa predstavnicima Parlamentarne skupštine BiH,  gdje bi se zapravo trebala donijeti kona?na odluka o osnivanju Komisije, sa predstavnicima Vije?a ministara   i politi?kim liderima na svim nivoima vlasti, dakle od Br?ko distrikta do entiteta i kantona u Federaciji BiH. Ono što je jako važno je da je formiran zagovara?ki tim koji ?ine Dino Mustafi?, reditelj i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. Njih dvojica su nedavno  na sastanku ?lanica Koalicije za Rekom ovdje u BiH dobili podršku ?lanova Koalicije uz naglasak da se kampanja zagovaranja mora voditi u svim dijelovima BiH i da za sad nema nikakvih pregovora o tome da se mijenjaju odredbe Statuta koji je usvojen na Skupštini  Koalicije za Rekom. Ono što je, dakle, jako bitno da su ?lanovi  zagovara?kog tima dali ?vrsto obe?anje da ne?e pregovarati sa politi?kim liderima o odredbama Statuta, oni ?e jednostavno zagovarati ovu ideju  a ne eventualno pregovarati o onome što su prihvatili svi ?lanovi Koalicije na Skupštini.  Važno je napomenuti da su ?lanice Koalicije za Rekom prihvatile  i ideju da svaka od ?lanica u skladu sa svojim mogu?nostima  organizuje sastanke sa svojim  ?lanstvom i sa  ?lanovima zagovara?kog tima kako bi se nizom javnih doga?aja  održavala ova ideja u javnosti, kako bi javnost bila blagovremeno informisana o procesu zagovaranjae formiranja Komisije. Iza nas je proces konsultacija koji je bio  veoma uspješan ali još postoji potreba da se  o ideji Rekoma i potrebi formiranja jedne komisije  koja ?e utvrditi ?injenice o ratu koji se vodio na prostoru  bivše Jugoslavije  od 1991. do 2001. godine  svi gra?ani budu dobro informisani i da podrže ovu ideju kao nešto što ?e osigurati zatvranje stranica prošlosti, okretanje ka budu?nosti i  što ?e osigurati objavljivanje ?injenica o doga?ajima, ne pojedina?nih istina, ne individualnih  vi?enja doga?aja iz prethodnog rata ve?  ?injenica o onome što se uistinu dogodilo.   Na koncu, na sastanku u Sarajevu je dogovoreno da  se osnuje centar za tranzicijsku pravdu  ovdje u Sarajevu, to je ideja koja je proistekla iz ovog  konsulstativnog procesa, ?lanice Koalicije su je podržale i ona bi na neki na?in trebalo  da bude veza sa tom budu?om komisijom ?ije je sjedište ina?e planirano u Sarajevu.

PAN RADIO: Da li sada ve? definisani principi rada Komisije?

BORKA RUDI?: U samom Statutu su date odredbe na koji na?in bi trebalo da radi Komisija  i ono što je bitno  sad, u ovom trenutku  re?i je da ?e u njoj ravnopravno participirati najugledniji predstavnici svih naroda i država nastalih na prostoru   bivše Jugoslavije, i naravno  to se odnosi i na BiH i da oni koji budu odlu?ivali o tome ko ?e biti ?lanovi budu?e Komisije  ?e voditi ra?una o tome da to zaista budu osobe ?iji su  kredibilitet  i moralne vrijednosti  nesporne na podru?ju cijele  bivše Jugoslavije.

PAN RADIO: Da li ?e ?injenice koje utvrdi Komisija biti dijeljene sa sudskom vlaš?u?

BORKA RUDI?: Bilo je jako puno pitanja i u procesu rasprave o statutu Rekoma  da li  Rekom zadire u oblast pravosu?a, da li ?e to biti neka vrsta nadomjestka  onome što rade pravosudne institucije. Treba jasno re?i  da ono što je mandat Rekoma i ono što radi pravosu?e nisu ista pitanja  te ta dva pristupa razjašnjavanja doga?aja iz prošlosti jedan drugog nadopunjavaju . Ono što bude Rekom radio može samo da koristi ili ?e mo?i koristiti pravosu?u. Nerealno je o?ekivati da se svi oni koji su sudjelovali u ratnim zlo?inima, koji su po?inili ratne zlo?ine procesuiraju  ali je realno o?ekivati da se istina o tome utvrdi kroz Rekom i da se imenovanje osoba koje su sudjelovale u doga?ajima koji u sebi imaju elemente krivi?nih djela ratnog zlo?ina i drugih djela  ratnih zlo?ina  prema me?unarodnim standardima zaista identifikuju i da se  o tome sazna puna istina. To ?e biti satisfakcija za žrtve a spiskovi  stradalih ?e se raditi u skladu sa Statutom Rekoma  i vjerujem da ?e biti na raspolaganju ne samo pravosu?u nego kompletnoj javnosti na podru?ju  bivše Jugoslavije.

PAN RADIO: Koje organizacije i pojedinci ?ine danas ogranak Koalicije za Rekom u BiH?

BORKA RUDI?: Pa u BiH ima više od 200 ?lanica, pojedinaca i organizacija,  tu su organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, organizacije koje okupljaju žrtve, organizacije koje se bave pitanjima mladih,  zaštite ženskih ljudskih prava, novinari, poznati nezavisni intelektualci, udruženja novinara... Dakle, jedan vrlo širok spektar organizacija civilnog društva, i pojedinaca koji su dali  podršku osnivanju Rekoma i koji su  aktivno sudjelovali i sad aktivno sudjeluju  u procesu zagovaranja formiranja komisije na nivou bivše Jugoslavije.  Spisak je jako veliki, on je dostupan na veb sajtu  Koalicije  za Rekom tako da se gra?ani mogu informisati o ?lanicama ali ono što je jako bitno jeste da  tu ima i udruženja logoraša, ima udruženja žrtava rata, organizacija koje se bave postratnim traumama, koje se bave  odre?enim segmentima tranzicijske pravde i mislim da je to jedna respektabilna grupa nevladinih organizacija  koje mogu da budu resurs za sve ono što Komisija bude radila na prostoru  bivše Jugoslavije i BiH ukoliko do?e do njenog formiranja a ja mislim  i nadam se da ho?e.

PAN RADIO: U kojoj mjeri ?e proces zagovaranja u BiH, obzirom na našu administrativnu strukturu biti kompleksniji i  zahtjevniji nego u susjednim zemljama?

BORKA RUDI?: Možda ?e našim zagovara?ima biti teže nego što je to  drugima  gdje su zemlje bivše Jugoslavije na drugi na?in ustavno ure?ene ali ono što je jako važno je da ?lanice Koalicije za Rekom iz BiH žele da se proces vodi na svim dijelovima  BiH, da se ravnopravno razgovara sa predstavnicima  svih naroda, svih politi?kih partija,  svih interesnih grupa,  sa predstavnicima svih udruženja i da ?e zapravo biti jako važno da osobe poput Dine Mustafi?a i Zdravka  Grebe  do?u do onih osoba koje mogu donijeti odluku  bez obzira kojem narodu pripadaju i u kojem dijelu BiH žive.  Ovi ljudi su osobe koje su cijenjene na cijelom podru?ju  BiH, nemaju nikakvih predrasuda, niti o njima, vjerujem, postoje predrasude. Mislim da ?e taj proces biti teži jer treba razgovarati i sa državnim nivoom vlasti, entitetskim nivoima, sa kantonalnim nivoima, sa vlastima u Br?ko distriktu,  ali u svakom slu?aju, mi imamo osobe u koje imamo puno povjerenje i koje su sposobne da o ovoj temi kompetentno razgovaraju sa nosiocima najviših politi?kih funkcija.

Share

Komentari   

 
0 #1 Milos 13-03-2012 20:56
Kad je pocela prica o Rekomu, htio sam da se kao pojedinac prikljucim Koaliciji. Ideja je izgledala dobra i vazna za ovu zemlju. Sad sam izgubio vjeru jer izgleda da je i ovdje samo novac bio u pitanju. Procitao sam pazljivo intervju i volio bih da nisam u pravu.
Hoce li neko pokrenuti nesto u cemu samo lova nece bitna ili igra za interese jedne strane, da sve to djeluje posteno i plemenito.
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik