Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here O nama

O emisiji Sat za istinu

Krajem 2009. i u prvoj polovini 2010. godine Radio Pan realizovao je serijal dokumentarno - debatnih emisija Sat za istinu. Tema serijala bila je je važnost utvr?ivanja istine o dešavanjima u Bijeljini tokom rata, od 1992 do 1995.godine.


Bijeljina spada u ona mjesta u BiH koja su u proteklom ratu bila pošte?ena uli?nih borbi i ratnih razaranja. U prva ?etiri dana aprila 1992. godine vlast u Bijeljini preuzeli su Srbi, organizovani u jedinice teritorijalne odbrane, uz pomo? Srpske dobrovolja?ke garde Željka Ražnjatovi?a Arkana. Ovi doga?aji i danas se razli?ito interpretiraju, zavisno da li o njima govore Srbi ili Bošnjaci.

Da li je Bijeljina tada zauzeta ili oslobodjena, koliko je ljudi poginulotih dana aprila, da li su žrtve zlo?ina ili uli?nih borbi? Koliko je Bošnjaka ubijeno tokom ratnih godina, da li su bijeljinski Bošnjaci izbjeglice ili prognanici? Postoji li minimum ?injenica o ratnoj prošlosti Bijeljine o kojima bi stavovi Srba i Bošnjaka u Bijeljini bili jedinstveni i kako do?i do istine, pitanja su na koja su novinari Radija Pan tražili odgovore u emisijama Sat za istinu.

U serijalu Sat za istinu za Radio Pan su govorili:

Dragan ?ur?evi?, predsjednik Skupštine opštine Bijeljina

Jusuf Trbi?, novinar, publicistai odbornik SDA u Skupštini opštine Bijeljina

Slobodan Markovi?, novinar i odbornik u Skupštini Opštine Bijeljina

Dušan Tuzlan?i?, direktor privatog preduze?a IDEA plus

Sadik Pazarac, novinar i aktivista Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj

Svjetlana Markovi?, šefica ITC RTRS u Bijeljini

Salem ?orbo, predsjednik Udruženja gra?ana povratak i održiv ostanak

Emir Musli, novinar i šef dopisništva Dnevnog avaza

Dunja Pašali?, novinarka SRNA

Slobodan Durmanovi?, novinar BN televizije

Mirsada Rešidovi?, novinarka Semberskih novina

Mirzeta Tomljanovi?, aktivistkinja Organizacije žena “Lara”

Miodrag Stojanovi?, advokat iz Bijeljine

Novak Kova?evi?, Okružni javni tužilac u Bijeljini

Milan Stankovi?, bivši inspektor SIPA

Samir Ba?evac, aktivista SDA

Smilja Mitrovi?, predsjednica Opštinske organizacije porodica nestalih, i brojni drugi gra?ani sa podru?ja opštine Bijeljina.


Za emisije su obezbije?ena i autenti?na svjedo?enja žrtava zlo?ina i porodica žrtava.

U okviru serijala realizovane su i radio debate, što je bilo prvo javno su?eljavanje razli?itih istina o ratnoj prošlosti Bijeljine.

O važnosti teme u emisijama Sat za istinu naši sagovornici su rekli:

EMIR MUSLI:
Mislim da je važno govoriti oratnim zlo?inima, i da pri?a o zlo?inima nikada ne?e ni prestati. Nesretna isretna okolnost je što ratni zlo?ini ne zastarijevaju tako da ?e ova pri?a još dugo biti aktuelna a kako naše tužilaštvo radi, ne?e biti završena još dugo vremena. Ja sam rat proveo ovdje u Bijeljini, ali za mnoge doga?aje saznao sam tek po okon?anju rata i vjerovatno je još mnogo doga?aja bilo za koje ?u teks aznavati. Pretpostavljam da je tako i sa u?esnicima, za neke stvari znaju, za neke ne znaju i da je ovo prilika da ?ujemo mišljenja koja su razli?ita od naših. Ovo je i na?in da neke stavove približimo, istina je samo jedna ma koliko naša mišljenja o nekim doga?ajima bila razli?ita. Govorimo o zlo?inima u Bijeljini i temu ne bi trebalo mnogo da širimo.

DUŠAN TUZLAN?I?:
Sukob u Bijeljini. Ne?u da upotrebljavam rije? rat jer je ovdje bilo polemike za i protiv upotrebe te rije?i. Što se mene ti?e, zalazim u godine kada ne?u da budem iskonstruisan društvenom zajednicom. Nacija nema antropološko uporište, ona je društveni konstrukt. Zato ja ovdje nisam predstavnik, siguran sam neke nacije, nisam predstavnik neke politi?ke opcije, nisam predstavnik ni neke religije, ja samovdje Dušan Tuzlan?i?, neko ko je gra?anin ovoga grada, kakva su moja uvjerenja nekad bila neka sude gra?ani i javnost, kakva su danas to ?u ja pokušati danas da ubijedim ljude.

JUSUF TRBI?:
Ja sam se bavio ratnim zlo?inima, napisao sam tri knjige o tome i nisamih pisao kao predstavnik jedne etni?ke grupe ve? u želji da objasnim ono što se dogodilo, da ostavim zabilježeno ono što se dogodilo jer mislim da je to red od nas, ne samo od mene nego i od drugih i odmah na po?etku zbog toga, pozdravljam jednu ovakvu inicijativu. Mislim da je ovo dragocjeno u Bijeljini. Na žalost,15 godina je prošlo, mi nismo imali nijednu ovakvu tribinu o zlo?inima koji su po?injeni u našem gradu što je zaista nevjerovatno.

SLOBODAN MARKOVI?:
Rat u Bijeljini je instalisan i sa jedne i sa druge strane. U ratu u Bijeljini su u?estvovale paravojne formacije, nije bilo regularnih jedinica da kažem države BiH, možda se najkorektnije u to doba ponašala JNA, garnizon JNA, u kome su mnogi gra?ani našli uto?ište, da budemo pošteni, koja je pružila nadu one no?i da ?e neke zajedni?ke patrole obezbijediti mir. Na žalost, to se nije desilo i svi smo završili u jednom haosu koji je trajao tri i po, ?etiri godine.

SADIK PAZARAC:
Pozdravljam ovu inicijativu da se održavaju ovakvi razgovori i želio bih da u sljede?im razgovorima bude malo i šarolikiji sastav u?esnika koji su bili uklju?eni u ona dešavanja. Mi ovdje smo manje više gra?ani koji smo to gledali sa strane, bili smo žrtve onoga što se dešavalo.

 

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik