Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Emisije

Mir po?inje lokalno - Jedanaesta emisija

El. pošta Štampa PDF

Nametnute podjele na etni?kim, vjerskim i politi?kim na?elima i danas su prisutne u BiH, a ima ih i me?u mladima. Primjetno je da politika i ratna prošlost  i dalje uti?u na živote i opredeljanja mnogih mladih u ovoj zemlji i da je rat za sobom ostavio mnoge dublje ožiljke, te da neki od njih nikada ne?e zarasti. Koliko i da li mladi  ovdje žive u prošlosti, ili vjeruju da budu?nost BiH nije u podjelama nego u rješavanju nesporazuma i uvažavanju razli?itosti. Ohrabruju?e je da se  ideje zajedništva i uvažavanja razli?litosti sve ?eš?e ?uju medju mladim kao i da oni sve glasnije odbijaju podjele po svim osnovama. Kako na sve to gledaju mladi iz zvorni?ke opštine?

 

Obnova  života u miru je od posebnog zna?aja za naraštaje koji tek stasaju i koji informacije o ovome dobijaju od drugijh. Zato su mladi posebno osjetljiva kategorija kada je u pitanju pomirenje i proces suo?avanja sa prošlosti. Oni  u ovom životnom dobu kreiraju odnos prema budu?nosti, a sve na osnovu saznanja koja sti?u bilo u porodici ili društvu.  Šta sami mladi imaju da poru?e mladima, kada je ova tema u pitanju i koliko im zna?i da o ovoj temi oni sami izmedju sebe razgovaraju.

 

Dragana Petri? je mlada aktivistkinja Fondacije “Lara” iz Bijeljine, sa iskustvima u radu na procesu suo?avanja s prosloš?u, kroz prizmu projekata u kojima je bila uklju?ena kao saradnik, a to su “Mir sa zenskim licem”, “Inicijativa za zenski sud” i “ Mladi i pomirenje”. Govoriti o mladima i pomirenju, po njenom mišljenju je u BIH i cijeloj regiji, komplikovano i komplesno, a  proces dijaloga se dešava, ali te?e sporo. Prema rije?ima Dragane Petri? proces pomirenja komplikuju tri istine koje i dalje postoje, pa stvaranje jedne istorije trenutno je utopisti?ko, a mlade istovremeno mnogo i ne interesuje samo suo?avanje sa prošloš?u. Iz li?nog iskustva Dragane Petri? od velikog je zna?aja kad o ovoj tematici iskustva i saznanja mladima,  upravo prenose mladi, a teško je doku?iti šta stvarno mladi ljudi, koji nemaju neposrednih ratnih iskustava, misle o mirovnom aktivizmu u BiH, aktuelnim mirovnim inicijativama i asocijacijama.

 

Ne postoji dogovorena definicija pomirenja, ali postoje razli?iti na?ini kako doprinijeti procesu pomirenja i boriti se protiv predrasuda i stvaranja stereotipa kada se govori o ratu, dogadjajima iz rata i posebno žrtvama rata. U modernom dobu saradnja je neminovnost i mladi ljudi moraju savladati sve predrasude stav je sagovornika u emisiji.

 

Zvornik je otvorena sredina za sve mlade ljude, a vrijeme je faktor koji ?e izlije?iti ružnu prošlost kaže Igor Golubovi?. Ilijaz Miralemovi?a, smatra da su ružna doga?anja u Zvorniku prošlost i da kada ljudi žive zajedno i svaki dan se susre?u nestaju i predrasude. Bojana Ivanovi? i Igor Ložnjakovi? smatraju da se mladi moraju u?iti toleranciji, ljubavi i poštovanju da bi bilo bolje, jer tolerancija je nešto što se u?i.  U praksi pomirenje je vrlo krivudav put , a Elma Mustajbaši? kaže da je za mlade bitno da se suo?e sa prošloš?u i  da se povežu, pogotovo što su problemi sa kojima se susre?u isti.

 

Emisiju u mp3 formatu možete preuzeti OVDJE

Poslednje aĹľurirano sreda, 10 decembar 2014 19:25

Strana 1 od 9

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik