Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Dokumenti

Dokumenti

El. pošta Štampa PDF

Svjedok odbrane Radovana Karadži?a u Haškom tribunalu, bivši predsjednik Skupštine opštine Bijeljina Cvijetin Simi? izjavio je 20. marta da u opštini tokom rata nije bilo potrebe da se formiraju paralelne institucije i da on nije bio ?lan bilo kakvog kriznogštaba. On je istakao da je sa svojim kolegama uvijek radio na normalizaciji života svih gra?ana, da paravojne organizacije nisu tolerisane, a da su s druge strane, muslimanski lideri, kao što je Hasan Tiri?, organizovali napade na legitimne organe vlasti u opštini.

Zastupnik tužilaštva Alen Tiger prikazao je u sudnici snimak dolaska tadašnjih ?lanova Predsjedništva BiH Biljane Plavši? i Fikreta Abdi?a u Bijeljinu, 4. aprila 1992. godine. U jednom dijelu snimka, Plavši?eva sjedi pored Željka Ražnatovi?a Arkana i govori kako je "mogla da ode u kasarnu", ali da je prvo "htjela da do?e da kontaktira sa kriznim štabom u Bijeljini" i da se sretne sa Arkanom i njegovim saradnicima.

Simi? je na snimku prepoznao Gorana Hadži?a i Ljubišu Savi?a Mauzera, koji su u?estvovali na sastanku u zgradi Skupštine opštine Bijeljina.

Svjedok je tvrdio da on nije pozvao paravojne trupe u Bijeljinu. "Arkan je rekao da ga je pozvao srpski narod, a vi stalno dodajete nešto što nije re?eno. Kojim dokumentom sam ja pozvao paravojne trupe u Bijeljinu, gdje kaže da sam ga ja pozvao", upitao je Simi?.

Povodom tvrdnje svjedoka da je radio na normalizaciji života u gradu, tužilac Tiger je naveo da je on smijenio komandanta Teritorijalne odbrane muslimanske nacionalnosti i na to mjesto postavio Blagoja Gavrilovi?a, a Simi? je rekao da je to uradilo Predsjedništvo Skupštine opštine kojim je on predsjedavao i potpisivao odluke.

Povodom tvrdnje tužioca da je broj ?lanova skupštine krajem juna 1992. godine "bio sveden na 70, što odgovara broju Srba", Simi? je rekao da je on tada podnio ostavku i da je razriješen poslova predsjednika SO Bijeljina.

Simi? je, odgovaraju?i na pitanja Karadži?a, potvrdio da je Ljubiša Savi? Mauzer poslije rata izabran za šefa policije i da to nije mogao da bude bez saglasnosti me?unarodne zajednice.

Na pitanje koliko je ljudi Arkan doveo u Bijeljinu, Simi? je rekao da ih je "za ?etiri do pet dana vidio dva puta".

"Kada su dolazili Plavši?eva i Abdi?, bilo ih je 16-17, oko zgrade opštine. I mene su pretresali na ulazu u opštinu", dodao je Simi?.

Naredni svjedok odbrane Svetozar Mihajlovi?, koji je od juna 1994. do 1997. godine bio predsjednik opštinskog Izvršnog odbora, potvrdio je da je za Arkana znao kao za "zloglasnog manipulatora".

On je rekao da je vidio kada je Arkan 1995. godine podnosio izvještaj Karadži?u i da mu je to bilo neobi?no, "jer je bio dobro poznat stav Glavnog štaba Vojske Republike Srpske /VRS/ o jedinicama koje nisu bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske".
Mihajlovi? je dodao da podnošenje tog izvještaja nije bilo planirano, ve? rezultat Arkanovih "manipulacija".

Tužilac Katrina Gustafson, tako?e se pozvala na snimak gdje Plavši?eva sjedi sa Arkanom, a svjedok je rekao da je ona imala informaciju da je u Bijeljini haoti?no stanje i da je sa ?lanovima delegacije htjela da se uvjeri u situaciju.

Mihajlovi? je podsjetio da su, osim ?lanova Predsjedništva, Plavši?eve i Adbi?a, u delagaciji bili i Jerko Doko, koji je bio zadužen za odbranu, i general Praš?evi?.

"Zbog rata, koji je doveo do vjerske i etni?ke polarizacije, loše finansijske situacije stanovništva i rastu?eg broja Srba raseljenih iz centralne Bosne, te nemogu?nosti da se kontrolišu svi incidenti, došlo je do pove?anja broja muslimana koji su tražili da napuste opštinu Bijeljina i odu, privremeno, ili na teritoriju pod kontrolom Armije BiH ili u inostranstvo", rekao je Mihajlovi?.

El. pošta Štampa PDF

O situaciji tokom rata u Bijeljini,  21. marta, kao svjedok odbrane na su?enju protiv Radovana Karadži?a, svjedo?io je rezervni potpukovnik Vojske Republike Srpske i nekadašnji komandant opštinske Teritorijalne odbrane Živan Filipovi?, koji je negirao da je Teritorijalna odbrana pozvala u grad Željka Ražnatovi?a Arkana.

Zastupnik tužilaštva Hildegard Uerc-Reclaf podsjetila je da je Arkan u Bijeljini po?etkom aprila 1992. godine izjavio da su ga “pozvali srpski narod i Teritorijalna odbrana Semberije i Bijeljine" i upitala svjedoka ko je to mogao da bude, ako ne on.

Filipovi? je odgovorio da je njegov “komandant bio musliman, a da je on bio na?elnik štaba, drugi po rangu”.

"Rekao sam da su ga u pomo? mogla pozvati njegova tri vojnika iz Bijeljine, koji su bili na obuci u Erdutu ili radikali. Nikakav krizni štab, niti TO nisu Arkana pozvali u pomo?”, rekao je Filipovi?.

Svjedok smatra da do napetosti u gradu nije došlo u vrijeme Arkanovog boravka u centru za obuku u Badovincima, ve? kada je došao u Bijeljinu i kada je “zapucalo 31. marta u no?i na 1. april”.

Filipovi? misli da je Karadži? smijenio predsjednika opštine “zbog pokušaja saradnje sa paravojnim strukturama”.

Naredni svjedok odbrane, bivši inspektor kriminalisti?ke policije u Bijeljini Dušan Spasojevi? naveo je da je bio ?lan komisije koja je istraživala doga?aje u okolini Srebrenice, i koja je zaklju?ila da je “muslimanska strana u BiH lažno tvrdila da je tamo ubijeno 8.000 muslimana, tvrde?i da su muslimanski vojnici koji su ubijeni u proboju i u prethodnim sukobima u ratu bili nedužne žrtve u Srebrenici”.

El. pošta Štampa PDF

Naredbu  Predsjedništva Republike BiH o proglašenju opšte javne mobilizacije 1992. godine.

Preuzmite dokument: dokument

El. pošta Štampa PDF

Dokument:  Zaklju?ci sa sastanka opštinskog odbora SDS Zvornik održanog 22.12.1991. godine.

Preuzmite dokument: 1 dio, 2 dio

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik